Osnovni podaci o poduzeću

Osnovni podaci:

  • Naziv: Padiss-Horvat d.o.o.
  • Adresa: Antuna Mihanovića 45a, 40323 Prelog
  • Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070016945, OIB: HR 63287394418
  • Iznos temeljnog kapitala je 100.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
  • Članovi uprave: Boris Horvat
  • Račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d.
  • IBAN: HR9723400091116010449
  • SWIFT: PBZGHR2X
  • Adresa web stranice: https://padiss-horvat.hr
  • Email kontakt: padiss.horvat@gmail.hr